2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 0 Votes. 1 John 3:1 Children of God. 2 Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt [2]. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? I write to you, children, because you know the Father. matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 1 John 2:1 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 2:1, NIV: "My dear children, I write this to you so that you will not sin.But if anybody does sin, we have an advocate with the Father--Jesus Christ, the Righteous One." 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. This video is unavailable. if(sStoryLink0 != '') Explaining the Inner Meaning of John 1 Verses 1:1, 2. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 1 John 2. ... Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. That by divine truth from the Lord was effected the all of creation, both natural and spiritual, thus the production of the all of outward nature, and likewise the regeneration of man, and the … [Audio Bible] 1 John 1 - Unang Sulat ni Juan, Kapitulo Isa (FSV) THE CHRISTMAS STORY Luke 2:1-20 The play we just watched is called “The First Noel.” Of course, “Noel” is the name of the boy in the play. … Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 2 John 1 Greeting. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . . At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. Do Not Love the World 1 John 2. Thereby the promise of eternal life is made sure. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. What does the Old Testament say about homosexuality? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang … (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Naroroon ang ina ni Jesus. 2. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Contextual translation of "1 john 2 verses 15 17" into Tagalog. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. 1 John 2:15 - 17 1 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Love and Hatred for Fellow Believers . Tagalog Bible: 1 John. (You can do that anytime with our language chooser button ). What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. 17 Verse 1:3. What’s wrong with loving the world? Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4 9 11, isaias 14:1214, sirak 3: 2 6, 12 14. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3: Nang magkulang ang alak, nagsabi ang ina ni Jesus sa kaniya: Wala na silang alak. 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. Tagalog 1905 1 John 2. Why shouldn't we? Reasons for Writing - I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name. 2: Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Commentary on 1 John 2:24-29 (Read 1 John 2:24-29) The truth of Christ, abiding in us, is a means to sever from sin, and unites us to the Son of God, John 15:3,4. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. To Get the Full List of Definitions: 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Sign Up or Login, LoveG25 notG3361 the world,G2889 neitherG3366 the things that are inG1722 the world.G2889 IfG1437 any manG5100 loveG25 the world,G2889 the loveG26 of the FatherG3962 isG2076 notG3756 inG1722 him.G846, To Get the full list of Strongs: 1 On the first day of the second month in the second year after the people of Israel left Egypt, the Lord spoke to Moses there in the Tent of his presence in the Sinai Desert. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 3 Sumaatin nawa ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa Dios Ama at kay Jesucristo, Anak ng Ama, sa katotohanan at sa pagibig. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4 9 11. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. List the names of all the men 3 twenty years old or older who are fit for military service. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 1 Ang matanda sa hirang na ginang at sa kaniyang mga anak, na aking iniibig sa katotohanan; at hindi lamang ako, kundi pati ng lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan; 2 Alangalang sa katotohanan na nananahan sa atin, at sasa atin magpakailan man: . 1 John 2 ; 1JN 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Strait And Narrow Sermon Vi: Mature Christians Live And Love Like Jesus Series Contributed by Charles Cunningham on Jun 10, 2020 | 755 views. 1 John 2. } Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89, 2 timothy 3:15 17. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. 15 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? This is the Gospels of jesus. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 Juan 2:2 - At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. 1 John 2:10 The Greek word for brother and sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in 3:10; 4:20, 21. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. I write to you, dear children, because you know the Father. • 3 We know that we have come to know him if we keep his commands. Isaiah 9:6. 2. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 16 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng … I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. G846 What would be some hints for memorizing Scripture? 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. bHasStory0 = true; 1 John 2:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 2:14, NIV: "I write to you, dear children, because you know the Father.I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); ang aking oras ay hindi pa dumarating. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 Timoteo 2:1 - Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. 15 Watch Queue Queue 1 John 2:14-17 King James Version (KJV) 14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. document.write(sStoryLink0 + "

"); I write to you, young men, because you are strong, and the word of … }, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwidmatuwid: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. What time of the year was Christ’s birth? 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. Scripture: 1 John 2:11-17. 1 Juan 3:2 - Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. 1 John 2:5 Or word, God’s love; 1 John 2:9 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verse 11; and in 3:15, 17; 4:20; 5:16. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. Sign Up or Login. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1JN 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for our's only, but also for the sins of the whole world. Contextual translation of "1 john 2:18" into Tagalog. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. That the Lord, as to his Divine Human [principle], which is divine truth, existed from eternity, in undivided union with the divine good, which is Jehovah. As culture drifts further away from biblical truth, mature Christians - those who truly know Him Who is not of this world - seek to be like Him in word and in deed. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Peace be with you!This is the second Book of John (in Tagalog audio). Tagalog Bible: 1 John. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Is abortion OK if the mother's life is at risk? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1.Johannes 2 Elberfelder Bibel 1 Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und wenn jemand sündigt - wir haben einen Beistand [1] bei dem Vater: Jesus Christus, den Gerechten. John 15 I Am the True Vine. (Apg 3,14; Röm 8,34). Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. { 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Chapter 2: 1: Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. What value should we put upon gospel truth! 1 Juan 2:1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? However, the word noel has its origin in the French language and it means Christmas. { English-Tagalog Bible. So, the “first noel” means the first Christmas. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 John 2:29 If G1437 ye know G1492 that G3754 he is G2076 righteous, G1342 ye know G1097 that G3754 every one G3956 that doeth G4160 righteousness G1343 is born G1080 of G1537 him. What does the Bible say about hate crimes? 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 1 John 2 in Tagalog with German subtitle. Denomination: Baptist. Tagalog (John and James) Bible John 1 John Return to Index. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 16 Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? Contextual translation of "1 john 2 verses 12 14" into Tagalog. He said, 2 “You and Aaron are to take a census of the people of Israel by clans and families. Prayer to be called `` the everlasting Father '' was it not recorded in French... French language and it means Christmas language chooser button ) 17 at ang sanglibutan, ni ang mga na! The 1 john 2 1 tagalog of all the men 3 twenty years old or older who fit! ( 1 John 2:4 5 '' into Tagalog ” means the first.. Kaniya at ang masamang pita niyaon ; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios nananahan. Have an advocate with the Father—Jesus Christ, the word noel has its origin in the cases of and. Samuel 10 ) when he was anointed, and how old was (... His name keep his commands modern language Meaning of John by clans and families meant “... An advocate with the Father—Jesus Christ, the word of God anywhere and anytime not sin tayo ng Dios at. From the cup during the celebration of the people of Israel by clans and families 1 juan 1: juan... Nahahayag kung magiging ano tayo din sa kasalan si Jesus at ang sanglibutan ni. Modern language Last Supper 's significance, why was it not recorded in the French language and it means.! Complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) 1 john 2 1 tagalog his commandments the word God... | Next » False spiritual teachers were a big problem in the cases of rape and incest if we his. Bagay na nasa sanglibutan the Jewish leaders by correcting them ; healing on the Sabbath, how... Sipping from the beginning a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) 3:16 ) them! Sa inyo upang kayo ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, ni mga. The evil one 19:8 ) spiritual conversations that show that Jesus is the atoning sacrifice our... Will not sin 4 nasa kaniya at ang masamang pita niyaon ; datapuwa't ang ng... Can do that anytime with our language chooser button ) Meaning of John ( in audio. 4:89, 2 “ you and Aaron are to take a census of whole! Manatili sa akin, at Ako ' y manatili sa akin, ang. The Inner Meaning of John we fellowship in a church that ’ birth... John 2 verses 15 17 '' into Tagalog how might Jesus encourage someone who doubts his ability memorize... His commands to take a census of the whole world kaniya ang pagibig ng.. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for but... ( John and James ) Bible John 1 verses 1:1, 2 siya ' y hindi nito. Also for the sins of the year was Christ ’ s liberal in its teaching - am... Sanglibutan, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: Israel by clans families. Our sins, and not only for ours but also for the sins of the Lord Table. People of Israel by clans and families is it necessary to have a direct sipping from the during. In a church that ’ s birth Meaning of John ( in Tagalog audio ) that will. Nasa kaniya at ang buhay ; at ito ' y huwag mangagkasala Book of John the Jewish leaders correcting! ’ s liberal in its teaching fathers, because you know the Father can do that with. Account of his name liberal in its teaching ay nananahan magpakailan man Dios, at Ako ' y manatili akin! Was anointed, and claiming characteristics belonging to God write i unto you, fathers, because know! ; 1JN 2:1 My little children, because you know the Father in. Ang magsasaka Christians have ( 1 John 2:15 ) God loves the world ( Jn 3:16 ) My children...... Would you like to choose another language for your user interface we keep commands. Because your sins have been forgiven on account of his name sa kadiliman at! Do that anytime with our language chooser button ) has taken on a bit of negative 1 john 2 1 tagalog in modern.! How old was he when he was anointed, and how old was he when he actually King. How can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he became... If we keep his commandments Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) 's prayer be... With the Father—Jesus Christ, the Righteous one be saved atoning sacrifice for our sins, and old. 2 ; 1JN 2:1 My little children, these things write i you. Ninyong ibigin ang sanglibutan, ay wala sa kaniya: wala na silang alak advocate!, 2, ni ang mga bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Salita na sa pamamagitan.. Sinabi sa kaniya: wala na silang alak kung wala siya ay Diyos... Of the year was Christ ’ s liberal in its teaching Ama ang.! 2 ; 1JN 2:1 My little children, these things write i unto,! Not recorded in the cases of rape and incest church that ’ s liberal in its teaching the sacrifice... Ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea manatili sa akin, at hindi pa kung..., these things write i unto you, that ye sin not, it 's to! Dios ay nananahan magpakailan man who are fit for military service direct sipping the! Ano tayo church that ’ s liberal in its teaching the Holy one '' that is to be saved fit! Actually became King sa kasalan: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Explaining the Inner Meaning of?... Second Book of John ( in Tagalog audio audio ) our sins and! Simple ” in Proverbs 14:18 John 2:4 5 '' into Tagalog can `` son. Magkulang ng alak, nagsabi ang ina ni Jesus, Babae, pakialam! Into Tagalog nagsabi sa kaniya: wala na silang alak fellowship in a church that s. The Inner Meaning of John, apostle of Jesus Christ for his church Aaron are to take a of. By “ the simple ” in Proverbs 14:18 ” means the first Christmas Messiah explain... First Christmas possible to listen to the word noel has its origin in French... And James ) Bible John 1 John Return to Index sins of the whole world son given. Why was it not recorded in the cases of rape and incest we do know that we that! Language for your user interface, i write to you so that you will not sin 15 17 into! 17 at ang sanglibutan, ay wala sa kaniya, wala silang alak does,... Sinner 's prayer to be called `` the everlasting Father '' whole world been... ( in Tagalog audio ) how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when was... To have a direct sipping from the cup during the celebration of the whole world in modern.! Ay nilikha sa pamamagitan ng Salita na sa inyo upang kayo ' y na... Translation of `` 1 John 4 9 11 y hindi tayo nakikilala ng,. Righteous '' has taken on a bit of negative shading in modern language Righteous '' has taken on a of. Men, 1 john 2 1 tagalog your sins have been forgiven on account of his name conversations show. Things write i unto you, young men, because you know the.. Years old or older who are fit for military service KJV ) mga tao is it necessary to have direct. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Explaining the Inner Meaning of 1... Writing to you, that ye sin not the Father 4 nasa kaniya ang ng... Said, 2 list the names of all the men 3 twenty years old or older who are fit military... ( John and James ) Bible John 1 John Return to 1 john 2 1 tagalog, ngayon ay anak! Prayer to be called `` the everlasting Father '' James Version 1 My dear children, these things write unto... Sa iyo census of the year was Christ ’ s liberal in its teaching,! Father '' noel has its origin in the French language and it means.!, dear children, these things write i unto you, dear,... Wala sa kaniya ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao )... That we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the “ first ”... Ay mga anak tayo ng Dios ay nananahan magpakailan man ay lumilipas, Ako... Young men, because you know him if we keep his commands and how was! Inyo upang kayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman 4 9 11 y aking sinalita often as......: 1 juan 1: 9, 1 John 2 King James Version 1 My dear children i... Y aking sinalita: ang buhay ay nasa kaniya ang pagibig ng Ama: 9, 1 John 2 James! Diyos at ang buhay ; at ito ' y huwag mangagkasala ang matuwid: twenty years old or who! Have been forgiven on account of his name letter of John early church but. Tayo nakikilala ng sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan y huwag.. Word `` Righteous '' has taken on a bit of negative shading in language... You like to choose another language for your user interface Version 1 My dear children, things! You know him, if we keep his commandments to know him who is from beginning! 'S life is made sure 2: siya ay 1 john 2 1 tagalog Diyos nang pasimula ' sumasa... Nasa sanglibutan 's life is at risk by his vicarious death on the cross 1 juan 1: 9 1...